ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC BẠ TRỰC TUYẾN


- Thí sinh vui lòng đăng ký đầy đủ các thông tin vào form mẫu dưới đây (Lưu ý: gõ đầy đủ dấu tiếng Việt)
- Những mục đánh dấu (*) là thông tin bắt buộc nhập.

I.THÔNG TIN THÍ SINH

*

*

*

*
NamNữ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

II.THÔNG TIN XÉT TUYỂN

*

*Thí sinh xác nhận "Tôi không phải là người máy" và Chọn Đăng Ký để hoàn thành.

ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI