CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

 • NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH NỘI ĐỊA
 • NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH QUỐC TẾ
 • KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC
 • KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP
 • NGHIỆP VỤ THỦ QUỸ
 • NGHIỆP VỤ LỄ TÂN
 • NGHIỆP VỤ BUỒNG
 • NGHIỆP NHÀ HÀNG
 • NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
 • NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
 • TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI
 • BÁO CÁO VÀ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VỀ THUẾ
 • THỰC HÀNH KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
 • NGHIỆP VỤ BARISTA CĂN BẢN
 • PHA CHẾ TỔNG HỢP
 • AN TOÀN TRONG VẬN CHUYỂN HÀNG CÔNG NGHIỆP NGUY HIỂM
 • AN TOÀN TRONG KINH DOANH KHÍ THEO NĐ 87/CP
 • BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG KD XĂNG DẦU THEO NĐ 83 -2014
 • NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHỢ