Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Kinh doanh xăng dầu và khí đốt được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên Kinh doanh xăng dầu và khí đốt trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe để làm việc. Về năng lực chuyên môn, người học có đủ kiến thức và kỹ năng để tìm việc làm, đồng thời có khả năng tự học, tự nghiên cứu tiếp thu các thành tựu của khoa học kỹ thuật hoặc học liên thông lên các bậc học cao hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân, của khoa học kỹ thuật và của nền kinh tế xã hội.

Cơ hội nghề nghiệp ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và khí đốt ở các vị trí như nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng, nhân viên kĩ thuật; hướng phát triển lên vị trí công tác cao hơn như thủ kho, cửa hàng trưởng, trưởng phòng kinh doanh.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ nhận hồ sơ: Trung tâm Đối ngoại – Truyền thông – Tuyển sinh, Trường Cao đẳng Thương mại, Số 45, đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng;
Số điện thoại tư vấn và hỗ trợ thí sinh: 0901.645.245 – 0859.645.245 – 0236.3780525
Website: www.cdtm.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/cdtm.edu.vn

NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN